Инспирација

Креативноста на народниот уметник ја претво-ри секоја македонска куќа во уметничка работилница. Народните носии, народните везови, изработките од керамика, дрво и метал, накитот, покуќнината, алатките, инструменти, ги носат во себе креативните импулси на народот што ги создал.

0 Comments

Едукација

Една од основните цели на фестивалот од формирањето па до денес претставува едукацијата на стручни кадри, кои ќе ја имаат клучната улога во развојот на групите и ансамблите.

0 Comments

Информација

Тргнувајќи од темелните поставки за собирање, евидентирање, обработка, каталогизирање и чување на културното наследство, сите презентирани содржини од фестивалот “Илинденски денови” се соодветно документирани и архивирани, како инфор-мација, сведоштво и учебник за идните генерации.

0 Comments

Визија

Републичкиот фестивал на народни песни и игри “Илинденски денови”, во текот на своето многу годишно егзистирање, активност и делување, покажа и докажа дека не е инцидентна појава, туку дека е своевиден културен процес, кој е нужно потребен како значајна алка во континуитетот на живото егзистирање на традиционалните културни вредности.

0 Comments

Благодарам

За се создаде, зачува и надгради еден фестивал треба многу луѓе со големо срце и љубов кон орото, песната, кон родната грутка.

0 Comments

Да се запамети

Фестивалот “Илинденски денови” е голема инвентивна идеја како надомест на голема културна потреба.

0 Comments