45. ДРЖАВНА ИЗЛОЖБА НА ДЕТСКИ ЛИКОВНИ ТВОРБИ НА ТЕМА „НАРОДНАТА КУЛТУРА КАКО ТРАЈНА ИНСПИРАЦИЈА ВО МОЕТО ТВОРЕШТВО“ – БИТОЛА

НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА – БИТОЛА

Директор
Маја Андоновска Илијевски

ЖИРИ КОМИСИЈА
Панде Петровски
Весна Дунимагловска
Блаже Павловски

СТРУЧЕН СОРАБОТНИК
м-р Валентин Соклевски

СОРАБОТНИК
Љупка Стефановска

ФОТОГРАФИИ И ГРАФИЧКА ОБРАБОТКА
Никола Трајковски
Печати: „Херакли комерц“ Битола
Тираж: 500 примероци
Битола, 2020 година