50-ти Републички фестивал на народни песни и игри „Илинденски денови” Битола 1971-2020

ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ „ЗА ЖИВОТ НА ТРАДИЦИИТЕ ” 50-годишнина од СIOFF® – 75-годишнина на УНЕСКО

  • Организатор: НУ Центар за култура – Битола во соработка со СIOFF® и СОФАМ
  • Директор на НУ Центар за култура – Битола: Маја Андоновска Илијевски
  • Стручен соработник: м-р Валентин Соклевски
  • Користени материјали и фотографии од архивите на

– СIOFF® – Интернационален совет на организациите на фолклорните фестивали и народни уметности

– СОФАМ (фотограф: Кети Талевска)

– НУ Центар за култура – Битола (фотограф: Димитар Петковски)

  • Компјутерска подготовка: Никола Трајковски
  • Печати: Печатница Полиграфика – Битола

НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА БИТОЛА
Битола, 2020