На пладне во Чаршија – КУД Прва Петтолетка од Трстеник – Србија – Илинденски денови 2018