49 ДРЖАВНА ИЗЛОЖБА НА ДЕТСКИ ЛИКОВНИ ТВОРБИ НА ТЕМА „НАРОДНАТА КУЛТУРА КАКО ТРАЈНА ИНСПИРАЦИЈА ВО МОЕТО ТВОРЕШТВО“49 ДРЖАВНА ИЗЛОЖБА НА ДЕТСКИ ЛИКОВНИ ТВОРБИ НА ТЕМА „НАРОДНАТА КУЛТУРА КАКО ТРАЈНА ИНСПИРАЦИЈА ВО МОЕТО ТВОРЕШТВО“