50-ти Републички фестивал на народни песни и игри
„Илинденски денови” Битола

ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ „50 години традиција” 1971-2020

  • Организатор: НУ Центар за култура – Битола
  • Директор на НУ Центар за култура – Битола: Маја Андоновска Илијевски
  • Совет на фестивалот: Маја Андоновска Илијевски, Мартин Вучиќ, Елена Николовска, д-р Родна Величковска, Љупка Стефановска, Блаже Павловски, Љупка Коларова Пајевиќ, Менче Хаџи Коста Милевска, м-р Валентин Соклевски.
  • Тематски план на изложбата: м-р Валентин Соклевски
  • Фотографии: Користени се материјали и фотографии од фото документацијата на фестивалот во која свое учество имаат: Кирил Георгиевски, Атанас Нашоку, Петар Ставрев, Беким Мустафа, Димитар Петковски, Кети Талевска, Диоген Хаџи Коста Милевски како и многу други автори на кои им се заблагодаруваме.
  • Комјутерска подготовка: Никола Трајковски
  • Печати: Печатница Полиграфика – Битола
  • Битола, 2020